ABOUT US

-------------------------------------------------

Flowork เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์เหล็ก และเฟอร์นิเจอร์ไม้ และมีบริษัทร่วมคือ Okamura ซึ่งเป็นแบรนด์ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ อันดับ 1 ของญี่ปุ่น

Flowork เกิดจากแรงบันดาลใจ ต้องการเป็น One Stop Service สำหรับดีไซเนอร์ และสามารถตอบโจทย์ความลงตัวสำหรับออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Flowork มีการผลิตที่ได้มาตรฐาน รับรองตามระบบคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS, OHSAS 18001 โดยสถาบันนานาชาติ BVQI รวมถึงมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) และยังได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องหมาย ฉลากเขียว (Green Label) กับเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ เป็นรายแรกด้วย

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือก และอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของ บริษัทฯ รวมถึงได้รับใบรับรองมาตรฐาน “TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization” จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้รับใบรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย